$result;}} ?>;}} ?> Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của các lớp

Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của các lớp

Giáo viên chủ nhiệm, trước khi báo cáo kiểm tra ở phần mềm SMAS khi tất cả GV bộ môn đã hoàn thành điểm cho tất cả học sinh trong lớp mới xếp loại học sinh. Sau đó thống kê từ phần mềm và làm báo cáo gửi bản cứng cho cô Lê Thị Hoài Nam để tổng hợp trước 16/5/2018. Trong mẫu đính kèm nhớ chọn mẫu báo cáo của khối lóp mà mình chủ nhiệm

Tài liệu đính kèm: Tải về

             TRƯỜNG THPT HỒNG LAM                                         BÁO CÁO CUỐI NĂM

                LỚP : ...................                                                                Năm học : 2017   –   2018

                 

I.CÁC SỐ LIỆU

                  1. Sĩ số học sinh đầu năm học :.................................. Số HS nữ : .................. Số Đoàn viên :......................

                  Sĩ số học sinh đến ngày 15-5-2018: …......................... Số HS nữ : .................. Số Đoàn viên :.....................

                  Số tăng ( hay giảm ) :..................................... Lí do :.......................................................................................

                 2.Tình hình cơ sở vật chất phòng học:

                 -Bảng:………………………………………………    - Bàn ghế GV: ……………………………………..

                 - Bàn ghế HS : ………………………………………  - Quạt và Đèn: ……………………………………..

                 - Các loại cửa: ………………………………………………………………………………………………..

                3. Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm:

 

 

Giỏi ( Tốt )

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

Tỉ Lệ

SL

Tỉ Lệ

SL

Tỉ Lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ Lệ

Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

               II. TÌNH HÌNH HỌC SINH

  1. Danh sách học sinh phải thi lại văn hoá :

TT

Họ và Tên học sinh

Điểm TB các môn

Xếp loại

HK

Đề nghi môn

Thi lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2.Danh sách học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè :

TT

Họ và tên học sinh

Địa chỉ gia đình (ghi rõ Tổ dân phố – Phường (xã) )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Danh sách học sinh phải lưu ban:

 

TT

Họ và tên học sinh

Xếp loại

HL

Xếp loại

HK

Điạ chỉ gia đình

(ghi rõ xóm – thôn – xã )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                III. DANH HIỆU THI ĐUA

                     1.Tập thể (Lớp tự xếp loại)...........................................................................................................................

      2.Danh sách học sinh xếp loại Giỏi  và học sinh tiên tiến:

 

TT

Họ và Tên học sinh

Điểm TB các môn

Hạnh Kiểm

Danh Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Lĩnh, ngày       tháng 05 năm 2018

GVCN LỚP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bài tin liên quan
Tài nguyên
Tin tức
Tin đọc nhiều